Slide image
Slide image
Följ med på nästa bortamatch
Klicka nedan för att läsa mer om hur du
gör för att följa med på nästa resa.

White Lions årsmöte 2021! 2021-09-30

 

Plats: Texas Bar (gamla Royals)

Datum: Torsdag 7/10

Tid: 17.30 (var på plats i god tid)

Efter matchen ögas Växjö-Cluben med bra priser på både mat & dryck. 

Dagordning:

1. Mötet öppnas.

2. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.

3. Fastställande av dagordning/föredragslista.

4. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

5. Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera protokollet, samt rösträknare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Denna skall föredras muntlig eller skriftligt av revisorn.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Val av styrelse. Samtliga ledamöter och suppleanter skall väljas enskilt. a) Ordförande b) Vice ordförande c) Kassör d) Övriga ledamöter e) Suppleanter (första, andra och tredje)

12. Val av revisor och suppleant.

13. Val av valberedning.

14. Behandling av förslag från styrelsen eller från röstberättigad medlem. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda en vecka före årsmötet.

15. Övriga frågor.

16. Mötet avslutas.


 

Valberedningens förslag till styrelse för säsongen 2021/2022:

Ordförande: Niclas Wilhelmson (Nyval 1år)

Vice ordförande: Jakob Johansson (Nyval 1år)

Kassör: Henrik Giljam Rapp (Nyval 1år)

Ledamöter:

•Kim Lönn (nyval 2år)

•Christoffer Lindkvist (Omval 1 år kvar)

•Foffe Schön (Omval 1 år kvar)

•Frida Johansson (Nyval 2 år)

•Martin Karlsson (Nyval 2 år)

•Helene Åstrand (Nyval 2 år)

Suppleanter:

•1:a Isak Johansson (Omval 1 år kvar)

•2:a Filip Sehlstedt (Nyval 2 år)

•3:e Hugo Bergengren (Nyval 2 år)

/Niclas Wilhelmson