Slide image
Slide image
Följ med på nästa bortamatch
Klicka nedan för att läsa mer om hur du
gör för att följa med på nästa resa.

Dagordning för årsmötet 20172017-05-13

Dags för årsmöte! Mötet sker på Palatset (Drottninggatan 23) lördagen den 20/5 klockan 14.00.? ?Dagordning White Lions årsmöte 2017-05-20

1. Mötet öppnas

2. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna

3. Fastställande av dagordning/föredragslista

4. Val av mötesordförande och mötessekreterare

5. Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera protokollet, samt rösträknare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret

8. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Denna skall föredras muntlig eller skriftligt av revisorn.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter

11. Val av styrelse. Samtliga ledamöter och suppleanter skall väljas enskilt. a) Ordförande b) Vice ordförande c) Kassör d) Övriga ledamöter e) Suppleanter (första, andra och tredje)

12. Val av revisor och suppleant.

13. Val av valberedning

14. Behandling av förslag från styrelsen eller från röstberättigad medlem. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda en vecka före årsmötet.

15. Övriga frågor.

16. Mötet avslutas.

Valberedningens förslag till styrelse för säsongen 2017/2018

Ordförande: Niclas Wilhelmson (Omval, 1 år)
Vice Ordförande: Fredrik Ahlberg (Omval, 1 år)
Kassör: Andreas Karlsson (Omval, 1 år)

Ledamöter:

Kim Lönn (Omval 2 år)
Christoffer Schön (1 år kvar)
Martin Sterneling (Omval 2 år)
Robert Jussi (Omval 2 år)
Christoffer Lindkvist (Nyval 2 år)
Martin Karlsson (Nyval 2 år)*


Suppleanter: Första: Frida Johansson (Fyllnadsval för Hampus Evald 1år)
Andra: Hugo Larsson (Nyval 2 år)
Tredje: Karl Palmqvist (Nyval 2 år)

/Styrelsen & Årets Valberedning

/Styrelsen