Slide image
Slide image
Följ med på nästa bortamatch
Klicka nedan för att läsa mer om hur du
gör för att följa med på nästa resa.

Kallelse till White Lions Årsmöte 18/52019-05-03

White Lions styrelse kallar till årsmöte!

Årsmötet sker lördagen den 18/5 kl.13.00 på Palatset (Drottninggatan 23). 

Förslag från röstberättigad medlem skall vara styrelsen tillhanda en vecka före årsmöte och skickas till ordforande@whitelions.se

Dagordning:

1. Mötet öppnas.
2. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.
3. Fastställande av dagordning/föredragslista.
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
5. Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera protokollet, samt rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Denna skall föredras muntlig eller skriftligt av revisorn.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Val av styrelse. Samtliga ledamöter och suppleanter skall väljas enskilt. a) Ordförande b) Vice ordförande c) Kassör d) Övriga ledamöter e) Suppleanter (första, andra och tredje)
12. Val av revisor och suppleant.
13. Val av valberedning.
14. Behandling av förslag från styrelsen eller från röstberättigad medlem. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda en vecka före årsmötet.
15. Övriga frågor.
16. Mötet avslutas.

Valberedningens förslag till styrelse för säsongen 2019/2020:

Ordförande: Niclas Wilhelmson (omval/nyval 1år)
Vice ordförande: Jakob Johansson (nyval 1år)
Kassör: Andreas Karlsson (omval/nyval 1år)

Ledamöter:
•Kim Lönn (Nyval 2 år)
•Christoffer Lindkvist (Omval 1 år kvar)
•Foffe Schön (Omval 1 år kvar)
•Frida Johansson (Nyval 2 år)
•Martin Karlsson (Nyval 2 år)
•Helene Åstrand (Nyval 2 år)

Suppleanter:
•1:a Isak Johansson (fyllnadsval för Helene Åstrand 1 år)
•2:a Filip Sehlstedt (Nyval 2 år)
•3:e Henrik Giljam Rapp (Nyval 2 år)

Varmt välkomna!
/Styrelsen & Årets Valberedning

 

/Niclas Wilhelmson

/Styrelsen